باسي ريفراندوم و هه نديك ئيش و ژان سكالا و سه ناي دوكتور محه ممه د قه ده مي نووسه ر و شاعيري كورد د

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

باسي ريفراندوم و هه نديك ئيش و ژان

سكالا و سه ناي دوكتور محه ممه د  قه ده مي نووسه ر و شاعيري كورد دانيشتووي بانه ي روژ هه لات به هونراوه  //شه وي دوشه ممه ٢/٧/٩٦

سه رم سوور ماوه ،دل پر ئيش و ژان

تازه گه رأومو  له جاده ي بوكان

له دوورتر شوين بووم ته بريز زانستگه

بو خويندن  منال چوومه ئه و ريگه

هاتمه وه  بيستم  ته ياره و مانور 

خيزان ترسا بوون ليي نه بوون پسپور

خولاسه پيروز هه فته ي به ر گيري

گوايه سبحه ينيش ده كري ره يگيري

ريفراندوم باشوور ده چي به ريوه

هه ي خودا خير بي و خيري بي پيوه

جم و جول له خه لك قوته قوت هه يه

شوخيش نيه ده ي كاري گه وره يه

هه ر له شيخ مه حموود تا شيخان بارزان

قاضي و شيخ عوبه يد هه م شيخي پيران

به تايبه ت مه لا و كوراني: مه ردان

شيخ احمد بارزان؛ شيخي تأله بان

هه مووي كاك مه سعود براي قاره مان

به م ئيش و  پيشه  له جيي خوي بزوان

كاري ريشه يي و بونيادي كه رده ن

غیره ت و جه وهه ر  مه یان ئاوه رده ن

ئيمه له ئيران دياره كوردين كو

به لام وه فادار له بو حوکمه ت خو

كي كورد بي ره ددي گشتپرسيي ناكا

ئه مان ، تيكه لي با  نه كه ين چاكه!

ليم حالي ببه خوشك و براي كورد!

من له تو زياتر پيشم به خو برد

زامارتر له گشت پي شيل كراوان

له ماف دا منم بي لاف بي تاوان

ديسان تكاي من ئه وه يه ليتان

تو خوا هيواش بن هه م شاد و خه ندان

ئه منييه ت ئيمه كه م نيه برا گيان

خزمه ت كراوه به گويره ي ويجدان

ناليين ئيده ئال هه موو شتيك جووره

مافي نوخبه مان له نيو ته ندووره

ته نانه ت دلسوز وه ك  ئيمه مه شموول

گشت حيرمانيكين خوا نه يكا مه قبوول

ديسان هه ر ده ليين ئيمه ئيرانين

كوردي دليرين هه ر به ويجدانين     

ئه م ئيشه گه وره ش سه ر بگري نه گري

كوردي باشووريش پشت ئيران ده گري

كورد و عاره ب و تورك و گشت عه جمان

هه موو براده رين موسلمان ئينسان

هه ر نه ته وه يه ك خوا مافي داوه

زمان و حوكم و ئه ده بي ماوه

كورد به ره حم بووه وه ك باوكيكي چاك

بو هه موو گه لان خير خواز و دلپاك

بويه به كورديي ئه م ديره م دركاند

هيوا دارم زور هيواش نه جيب شاند

به عه وني خودا خه تمي به خير بي

له بو گه لي كورد دوور له مزير بي

ريفراندوم,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 17 مهر 1396 ساعت: 19:44

close
تبلیغات در اینترنت