جامعه ي ايران،اليناسيون عام و خاص/دكترمحمدقدمي به بهانه اظهارات يك فلسفه گراي جوان

ساخت وبلاگ
چکیده : سلام مقاله ي شما در خصوص اليناسيون هگلي را ديدم و مطالعات شما در حوزه ي فلسفه و و روانشناسي را تحسي... با عنوان : جامعه ي ايران،اليناسيون عام و خاص/دكترمحمدقدمي به بهانه اظهارات يك فلسفه گراي جوان بخوانید :
سلام مقاله ي شما در خصوص اليناسيون هگلي را ديدم و مطالعات شما در حوزه ي فلسفه و و روانشناسي را تحسين ميكنم اما ونداليزم و اليناسيوني كه اشاره كرديد متاسفانه در بين روشنفكران ما هم هست البته نه از نوع عوام ،بل از نوع خواص آن!چنانچه زماني علي شريعتي هم اشاره كرده است.
/ببينيد برادر عزيز ما اگر فكر كنيم ﻫر نوع مذهب و ئيدئولوژي و عقائد خاص ،مانع ترقي تكنولوژي است؛اين غلط است و نوعي پروتستانتيزم كاذب روشنفكري است اگر اين گونه بود بايد برنامه هاي اصلاح طلبان در ايران ؛منجر به ترقي فن آوري و حتي فرهنگ در كشور ميشد!در حالي كه توسعه ،امري جامع و سيستميك و سايبرناتيك است و صرفا با مباني روانشناسي و فلسفي و فرهنگي به اتمام نميرسد گرچه در كل ؛آموزش و پرورش و توسعه ي انساني، پايه است .اما در جامعه و ي با درجه فساد بالاي سياسي و اقتصادي ،آموزش و پرورش و روانشناسي و فلسفه ،متاسفانه به مضحكه گرفته ميشود!و فيلسوف در بند تاجر و داروغه ميافتد! 
ضمنا در شناخت جامعه و فرد نبايد إطلاق گرا باشيم. در عصر پست مدرنيسم فعلي ،فراروايت عقل مدرن ،گاهي به حاشيه ميرود و خرده فرهنگها و سنتها و حتي شبه علم و جادو و متافيزيك نيز ،به صحنه بر ميگردند و در ﻫر حال اگر توسعه ي همه جانبه ي جامعه ،سيستميك باشد اين عقائد و خرده فرهنگها ،نه تنها مانع توسعه نيست بلكه نشانه ي دمكراسي است .چنانچه در امريكا و اروپا و اسرائيل نيز ،اين گونه سلايق و گراي وشهاي خاص ،مانع توسعه نبوده است و لزوما ﻫر كشور لائيك نيز پيشرفت نكرده است!
در ايران ،موتور توسعه هنوز كاملا گرم نشده و راه نيفتاده!موتوري كه در اروپا از انقلاب صنعتي و شروع دوره ي مدرنيسم ،روشن شده است.محكوم نمودن جامعه ي ايراني بصورت سياه و سفيدي به عقب ماندگي ،دردي را دوا نميكند (جامعه ،هيبريدي خاكستري است)؛چنانچه دفاع افراطي از فمنيسم و محيط زيست نيز به جايي نميرسد.مديريت اقتضايي و تناسبي همراه با درك شرايط و پارامترهاي خاص جامعه ي در حال گذار ما در حوزه ي سياست و فرهنگ و اقتصاد ،لازم است و استراتژي و تاكتيك ما بايد عوض شود .روشنفكران ما قدرت آداپته شدن ندارند و فقط محكوم ميكنند !در حاليكه جامعه ي بزرگسال برخورد آندراگوجيك ميطلبد نه پداگوجيك (مانند بر خورد بانكي يكطرفه با خردسالان !)فلذا نه مذهب مدرن روشنفكرانه مانع ترقي است و نه جريان سياسي خاص تندرو يا معتدل در ايران ،واقعا به توسعه ي همه جانبه و انساني ،پايبند بوده اند!/با احترام د.محمدقدمي٥/٩/٩٧

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت: 10:49